HU | EN

2020-ban Erdély hat megyéjében csökkent átlag alatt a GDP

Utolsó módosítás: 2021.06.07

GDP, 2011–2020

A koronavírus-járvány első évében Románia gazdasága reálértéken 4,4%-kal csökkent az Országos Gazdasági Előrejelzési Bizottság előzetesen becsült adatai szerint. A GDP éves csökkenési üteme hat erdélyi megyében volt kisebb az országos átlagnál. A rangsor élén Kolozs megye áll, ahol a tavalyi visszaesés mindössze 1,2%-os volt, ezt követi Maros (1,8%), Szeben (3,0%), Fehér (3,2%), Brassó (4,0%), illetve Hargita megye (4,3%).

Az elmúlt évtizedben Románia bruttó hazai terméke nominális euró értéken 63%-kal bővült, az egy főre jutó GDP 6544-ről 11 162 euróra nőtt – figyelembe véve a 2020-as visszaesést is. Erdélyben jelentős arányú növekedés tapasztalható, míg az évtized elején a régió hozzájárulása az országos GDP-hez 32% körüli volt, ez megközelítőleg 33%-ra emelkedett az elmúlt években.

Erdélyen belül a Kolozs és Maros megyéket felölelő közép-erdélyi régió erősödött látványosan, a gazdaság volumene itt megduplázódott 2011 és 2020 között, az egy főre jutó GDP értéke rendre meghaladta a dél-erdélyi, illetve a bánsági teljesítményt is. A partiumi régió gazdasági eredménye is jól alakult, a volumen 66, az egy főre jutó GDP 74%-kal bővült, alapvetően Bihar és Szilágy megye erősödött átlagon felül. Székelyföld is javított pozícióján, az egy főre jutó GDP tekintetében Észak-Erdély fölé került 2018-tól kezdődően. Kovászna és Hargita megyében az egy főre jutó GDP az országos átlag 71-73%-át éri el.

 

 

1. Módszertan

Elemzésünkben a 2011–2020 közötti romániai bruttó hazai terméket (GDP-t) vizsgáljuk. A GDP az összes megtermelt áru és szolgáltatás értéke csökkentve az előállításukhoz használt áruk és szolgáltatások értékével. A 2011–2018 közötti adatok a folyó piaci áron számolt, euróban kifejezett értékek.1 A 2019-es és 2020-as adatok az Országos Gazdasági Előrejelzési Bizottság (CNSP) előzetesen becsült adatai, tehát nem végleges értékek.2

Az egy főre eső GDP kiszámolásánál a 2012–2019-es periódusra az Országos Statisztikai Intézet évközepi rezidens lakosságát használtuk.3 A 2011-es népességszámot a 2011-es népszámlálási eredmények alapján becsültük, a megyék súlyát rávetítve az INS által közölt országos évközepi népességszámra. A 2020-as lakosságszámot a CNSP által közölt GDP-érték és egy főre eső GDP-ből következtettük vissza.

 

2. Régiók súlya az országos GDP-ben

2020-ban Erdély tizenhat megyéje4 állította elő Románia bruttó hazai termékének (GDP-jének) 32,9%-át, ami enyhén elmarad a 34,4%-os lakossági súlyától. Az elmúlt tíz évben Erdély gazdasági súlya enyhén növekvő tendenciát mutat, míg az évtized elején a régió hozzájárulása az országos GDP-hez 32% körüli volt, ez megközelítőleg 33%-ra emelkedett az elmúlt években. Szintén növekedett a Bukarest-Ilfov régió gazdasági ereje, amely a 11,6%-os lakossági arányát jóval meghaladva, az országos össztermék volumenének mintegy 27%-át termeli meg. Románia történelmi régiói közül Havasalföld gazdasági súlya 27,5% körüli az országos GDP-ből, ami számottevően elmarad a 33%-os lakossági arányától. Ebben az összevetésben Moldva szerepel a legrosszabbul: miközben a lakosság 21%-a él ebben a régióban, a hazai össztermék 13%-a kerül itt előállításra.

 

 

Az erdélyi régiókon5 belül a Bánság, Közép-Erdély és Dél-Erdély a lakosságon belüli súlyához képest nagyobb mértékben, a Partium, Észak-Erdély és Székelyföld pedig kisebb mértékben járult hozzá a régió gazdasági volumenéhez. A 2011–2020-as periódus átlagaival számolva Dél-Erdély a régiós GDP 27,3%-át, a Bánság a 24,2%-át, Közép-Erdély a 21,2%-át, a Partium a 13,4%-át, Észak-Erdély a 8,3%-át, Székelyföld pedig az 5,6%-át adja. Az elmúlt tíz évben a relatív súlya Közép-Erdélynek növekedett jelentős mértékben, hozzávetőlegesen 20-ról 22%-ra, illetve a Bánságé csökkent, 25-ről 24%-ra.

 

 

3. A bruttó hazai termék változása

Nominális euró értéken számolva 2011 és 2019 között Románia bruttó hazai terméke 69%-kal nőtt, a bővülés minden régióban és szinte minden évben töretlen volt. A legnagyobb arányú növekedés Erdélyben tapasztalható (75%), Moldvában 73, a fővárosi régióban 72, Havasalföldön pedig 59%-os. 2020-ban, a koronavírus-járvány első évében a gazdaság volumene minden régióban visszaesett, erre külön kitérünk a fejezet végén.

 

 

 

Erdélyen belül 2011 és 2019 között a nominális euró értéken számolt GDP-növekedés Közép-Erdélyben volt a leghangsúlyosabb, az itt előállított volumen megduplázódott, de jelentős volt a bővülés Partiumban (78%), Dél-Erdélyben (73%), Észak-Erdélyben (68%), Székelyföldön (66%) és a Bánságban (61%) is.

 

 

2020-ban országos szinten a bruttó hazai termék reálértéken 4,4%-kal esett vissza az Országos Gazdasági Előrejelzési Bizottság téli jelentése szerint, amit később 3,9%-ra korrigáltak.6 Mivel a megyei adatok csak a korábbi közlésben érhetők el, a továbbiakban azzal számolunk.

Románia régiói közül a fővárosi övezetben volt a legkisebb arányú a bruttó hazai termék csökkenése (3,3%-os), Moldvában 4,4, Erdélyben 4,5 átlagos, Havasalföldön pedig jelentős, 5,4%-os visszaesés volt regisztrálható a járvány évében.

Erdélyen belül a közép-erdélyi régióban volt a legkisebb a gazdasági volumen csökkenése, mindössze 1,4%-os. Dél-Erdély (3,7%) és Székelyföld (4,6%) gazdaságának mérséklődése átlagosnak tekinthető, jelentős visszaesés Észak-Erdélyben (5,7%), Bánságban (6,3%) és a Partiumban (7,2%) volt.

Az Országos Gazdasági Előrejelzési Bizottság előzetesen becsült adatai szerint minden megyében mérséklődés volt tapasztalható. A GDP reálértéken számolt éves csökkenési üteme hat erdélyi megyében volt kisebb az országos, 4,4%-os átlagnál. A rangsor élén Kolozs megye áll, ahol a 2020-as visszaesés mindössze 1,2%-os volt, ezt követi Maros (1,8%), Szeben (3,0%), Fehér (3,2%), Brassó (4,0%), illetve Hargita megye (4,3%). Átlag feletti csökkenés Szilágy (4,7%), Máramaros (4,8%), Kovászna (5,1%), Temes (5,6%), Krassó-Szörény (6,1%), Beszterce-Naszód (7,2%), Arad és Bihar (7,7%), illetve Szatmár (7,9) megyében volt.

 

 

4. Egy főre jutó GDP

A gazdasági teljesítmény volumene, illetve változása mellett fontos figyelemmel követni az egy főre eső GDP értékét is, ez mutatja meg mekkora népességű térség állította elő az adott gazdasági eredményt.

Az előzetes adatok alapján Romániában 2020-ban az egy főre jutó GDP értéke 11 162 euró volt. A nagyrégiók tekintetében Bukarest-Ilfov értéke kiugró, 25 142 euró, ezt követi Erdély (10 684), Havasalföld (9019), és Moldvában a legalacsonyabb, 7182 euró az egy főre jutó hazai össztermék. Az elmúlt tíz év tendenciáit tekintve (beleértve a 2020-as visszaesést is) a legnagyobb ütemben Moldva egy főre eső GDP-je nőtt: nominális euró értéken számolva 75%-kal. Ezt követi Erdély (73%), Havasalföld (65%), a legkisebb mértékű bővülés pedig a fővárosi régióban volt (64%).

Erdélyen belül Közép-Erdély, Bánság és Dél-Erdély emelkedik ki, itt az egy főre jutó GDP 2020-ban 12 927, 11 817, illetve 11 681 euró volt. Ezektől viszonylag leszakadva következik a Partium (8446 euró), Székelyföld (7990 euró), majd Észak-Erdély (7704 euró). A 2011–2020-as periódusban a legnagyobb bővülés Közép-Erdélyben tapasztalható, 102%-os, Partiumban 74, Dél-Erdélyben 73, a Székelyföldön és Észak-Erdélyben 66, a Bánságban pedig 54%-os.

Az erdélyi megyék szintjén, sorrendben, Kolozs, Temes és Brassó megyében a legmagasabb a 2020-as előzetes adatok szerint az egy főre jutó GDP értéke (rögtön Bukarest után), míg a legalacsonyabb Máramaros, Szatmár és Beszterce-Naszód megyében. A megyei adatokat lásd a táblamellékletben.

 

 

 

Szintén fontos mutató, hogy az egyes régiókban regisztrált egy főre jutó gazdasági volumen hogyan viszonyul az országos átlaghoz. Az erdélyi régiók közül Közép-Erdély, Bánság és Dél-Erdély teljesít a romániai átlag felett, míg Partium, Székelyföld és Észak-Erdély jelentősen elmarad attól.

 

 

5. Területi egyenlőtlenségek

Az egyes régiók, megyék szintjén jelentősek az eltérések, például a legalacsonyabb és a legmagasabb egy főre jutó GDP-értékkel bíró erdélyi megyék (Kolozs és Beszterce-Naszód) között több mint kétszeres a különbség mértéke. A területi egyenlőtlenségek érzékeltetésére két mutatót használtunk: egyrészt az egy főre eső GDP szempontjából az országos átlag alatti megyék súlyát Románia lakosságához viszonyítottuk, másrészt Gini-indexet számítottunk a 42 közigazgatási egység között. A Gini-index alapvetően a jövedelmi egyenlőtlenségek mérésére használt mutató,7 az index 0 és 1 között mozoghat, minél magasabb az értéke, annál nagyobb az egyenlőtlenség az értékek (a mi esetünkben a megyék szintjén számolt egy főre jutó GDP) között.

A vizsgált periódusban az ország lakosságának mintegy kétharmada (63-70%-a) olyan megyékben élt, ahol az egy főre jutó GDP nem éri el az országos átlagot. 2011 és 2020 között nyolc megye minden évben átlag feletti egy főre jutó GDP-vel rendelkezett (Bukarest, Kolozs, Temes, Constanța, Ilfov, Brassó, Prahova és Szeben), az egyes évek közötti eltérések abból adódnak, hogy Arad, Fehér és Gorj megye országos átlag alatt vagy felett teljesít.

A Gini-index alkalmasabb az egyenlőtlenség mértékének értékelésére. A Gini-együttható az elmúlt négy évben 0,196-ról 0,176-ra csökkent, ez a kevésbé fejlett megyék lassú felzárkózására enged következtetni, főképp a 2014–2016-os időszakhoz képest, amikor a legmagasabb volt a megyék közötti eltérés a vizsgált periódusban.

 

 

Közzététel: 2021. június 7.

További információ: Barna Gergő (barna.gergo@erdelystat.ro), Kapitány Balázs (kapitany.balazs@erdelystat.ro).

Korábbi Erdélystat-közlemények és -elemzések, módszertani leírások megtalálhatók a www.erdelystat.ro honlapon.

Előzetes igénylés után közleményeinket, elemzéseinket e-mailen elküldjük Önnek a megjelenés időpontjában. Erre vonatkozó igényét az info@erdelystat.ro e-mail címen jelezheti.

 

6. Táblamelléklet

 

Az egy főre jutó GDP az erdélyi megyékben és Bukarestben, 2011–2020

Megye

Mutató

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Arad

GDP/fő (euró)

6 741

6 714

7 213

7 342

8 119

8 783

9 809

10 644

11 614

10 854

Arány az átlagból

103%

101%

100%

97%

100%

102%

102%

101%

101%

97%

Helyezés/42 megye

9

10

10

9

9

9

9

9

10

11

Beszterce

GDP/fő (euró)

5 080

5 129

5 169

5 395

5 949

6 439

6 969

7 439

8 056

7 492

Arány az átlagból

78%

78%

72%

71%

74%

75%

73%

71%

70%

67%

Helyezés/42 megye

17

18

26

22

22

20

24

26

27

30

Bihar

GDP/fő (euró)

5 111

5 080

5 469

6 014

6 384

6 870

7 719

8 387

9 310

8 678

Arány az átlagból

78%

77%

76%

79%

79%

80%

81%

80%

81%

78%

Helyezés/42 megye

16

21

18

15

14

14

14

16

14

19

Brassó

GDP/fő (euró)

7 581

8 206

8 690

9 063

9 564

10 592

11 495

12 553

13 826

13 364

Arány az átlagból

116%

124%

121%

120%

118%

123%

120%

120%

120%

120%

Helyezés/42 megye

6

6

6

7

6

5

5

5

4

4

Fehér

GDP/fő (euró)

6 382

6 605

6 872

7 328

7 846

8 444

9 633

10 614

11 764

11 543

Arány az átlagból

98%

100%

96%

97%

97%

98%

101%

101%

102%

103%

Helyezés/42 megye

10

11

11

10

10

10

10

10

8

9

Hargita

GDP/fő (euró)

4 784

4 682

5 011

5 162

5 322

5 836

6 856

7 457

8 270

8 019

Arány az átlagból

73%

71%

70%

68%

66%

68%

72%

71%

72%

72%

Helyezés/42 megye

26

26

27

27

29

28

26

25

23

22

Hunyad

GDP/fő (euró)

5 168

5 695

5 705

6 055

6 068

6 751

7 586

8 220

9 081

8 880

Arány az átlagból

79%

86%

79%

80%

75%

78%

79%

78%

79%

80%

Helyezés/42 megye

15

13

14

13

20

15

16

19

19

18

Kolozs

GDP/fő (euró)

7 566

8 279

8 952

9 616

9 997

11 368

13 385

14 326

15 890

15 801

Arány az átlagból

116%

125%

125%

127%

124%

132%

140%

136%

138%

142%

Helyezés/42 megye

7

5

5

5

4

3

2

2

2

2

Kovászna

GDP/fő (euró)

4 868

4 571

4 993

5 078

5 487

6 042

6 857

7 616

8 241

7 947

Arány az átlagból

74%

69%

69%

67%

68%

70%

72%

73%

71%

71%

Helyezés/42 megye

24

30

28

29

27

26

25

23

25

24

Krassó

GDP/fő (euró)

4 924

5 284

5 274

5 443

6 073

6 967

7 524

7 770

8 644

8 250

Arány az átlagból

75%

80%

73%

72%

75%

81%

79%

74%

75%

74%

Helyezés/42 megye

21

15

22

21

19

13

17

22

21

21

Máramaros

GDP/fő (euró)

4 379

4 610

4 831

5 189

5 758

5 944

6 830

7 369

8 094

7 832

Arány az átlagból

67%

70%

67%

69%

71%

69%

71%

70%

70%

70%

Helyezés/42 megye

29

28

31

26

24

27

27

27

26

26

Maros

GDP/fő (euró)

4 946

5 353

5 606

6 024

6 431

6 630

7 289

8 346

9 153

9 102

Arány az átlagból

76%

81%

78%

80%

80%

77%

76%

79%

79%

82%

Helyezés/42 megye

20

14

16

14

13

17

19

17

18

15

Szatmár

GDP/fő (euró)

4 573

4 663

5 185

5 365

5 701

6 119

7 060

7 584

8 269

7 698

Arány az átlagból

70%

70%

72%

71%

71%

71%

74%

72%

72%

69%

Helyezés/42 megye

28

27

25

24

25

24

23

24

24

28

Szeben

GDP/fő (euró)

7 530

7 347

7 700

7 828

8 696

9 794

10 642

11 381

12 406

12 122

Arány az átlagból

115%

111%

107%

103%

108%

113%

111%

108%

108%

109%

Helyezés/42 megye

8

7

8

8

8

8

7

7

7

7

Szilágy

GDP/fő (euró)

4 691

4 968

5 473

5 897

6 240

6 630

7 715

8 394

9 290

9 005

Arány az átlagból

72%

75%

76%

78%

77%

77%

81%

80%

81%

81%

Helyezés/42 megye

27

22

17

17

15

18

15

15

17

16

Temes

GDP/fő (euró)

9 469

8 789

9 671

9 695

10 870

11 674

12 194

13 428

14 511

13 747

Arány az átlagból

145%

133%

135%

128%

135%

135%

127%

128%

126%

123%

Helyezés/42 megye

2

3

3

4

2

2

3

3

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bukarest

GDP/fő (euró)

16 774

16 746

18 551

19 391

21 656

22 696

25 018

26 995

29 175

28 435

Arány az átlagból

256%

253%

258%

256%

268%

263%

261%

257%

253%

255%

Helyezés/42 megye

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Románia

GDP/fő (euró)

6 544

6 616

7 189

7 567

8 079

8 630

9 584

10 500

11 527

11 162

Arány az átlagból

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%


Forrás:
Eurostat- és INS-adatok alapján (2011–2018), CNSP-adatok alapján (2019–2020)

 


1 Eurostat – Gross domestic product (GDP) at current market prices by NUTS 3 regions (tábla kódja: nama_10r_3gdp). Letöltés dátuma: 2021.04.08.

2 CNSP – Prognoza în profil teritorial – varianta de iarnă 2021. Letöltés dátuma: 2021.03.26. Az euróban kifejezett GDP-értéket az egy főre eső értékek és a népességszám felhasználásával számoltuk ki.

3 Országos Statisztikai Intézet (INS) – Populația rezidentă la 1 iulie (tábla kódja: POP106A). Letöltés dátuma: 2021.04.08.

4 Romániát négy régióra osztottuk: Erdély, Moldva, Havasalföld és Bukarest-Ilfov. Lásd a részletes leírást az http://erdelystat.ro/modszertan menüpont alatt.

5 Erdélyi régiók: Székelyföld (Hargita és Kovászna megye); Közép-Erdély (Kolozs és Maros); Partium (Bihar, Szatmár és Szilágy); Dél-Erdély (Brassó, Fehér, Hunyad és Szeben); Bánság (Arad, Krassó-Szörény és Temes); Észak-Erdély (Beszterce-Naszód és Máramaros).

6 A használt GDP-deflátor értéke 2,63, lásd a CNSP téli adatait. Letöltés dátuma: 2021.03.26.

7 Az ekvivalens jövedelem Gini-együtthatója Romániában 2020-ban 0,338 volt. Forrás: Eurostat – Gini coefficient of equivalised disposable income - EU-SILC survey (tábla kódja: ilc_di12). Letöltés dátuma: 2021.06.02.