HU | EN

Diákok nemzetisége a magyar iskolahálózatban

Utolsó módosítás: 2021.09.14

Oktatás

A romániai közoktatásban magyar nemzetiségűként nyilvántartott diákok mintegy 88%-a tanul magyar nyelven, a fennmaradó 12% (mintegy 15 ezer gyerek) más nyelvű, alapvetően román osztályba jár. A magyar tannyelvű osztályokban tanuló diákok 4,2%-a (mintegy 5 ezer tanuló) származik vegyes etnikai identitású családból. Az országosan nyilvántartott 116 ezer roma tanuló több mint egytizede a magyar oktatási intézményrendszer része.

 

A 2019-ben készült Tanügyi barométer1 című felmérésünkben arra is rákérdeztünk, hogy a magyar tannyelven (is) oktató iskolákon belül milyen a diákok etnikumának eloszlása a különböző nyelvű tagozatok esetében. A tanulók etnikuma, anyanyelve és osztályuk tannyelve hármas dimenziójának tekintetében az átfedések jelentősek, de az eltérések is számottevőek lehetnek. A magyar etnikumú vagy anyanyelvű gyerekek jelentős része nem magyar iskolába jár, ugyanakkor a magyar tannyelvű osztályokba más etnikumú diákok (elsősorban roma származásúak) is járhatnak. A Tanügyi barométer válaszadóit (iskolai igazgatók, aligazgatók, koordinátorok, pedagógusok, titkárok) arra kértük, hogy becsüljék meg az oktatási helyszín egészében (nincs oktatási szintek szerinti bontás) a magyar tagozaton tanuló diákok etnikumát (a magyar, román, roma és egyéb etnikum esetében kellett a diákok létszámát beírni). A válaszok alapján a magyar tannyelvű osztályokban a diákok 88,5%-a volt magyar etnikumú, 10,7%-uk roma, 0,7%-uk román.

Egy másik adatforrást az Országos Statisztikai Intézet felmérései képeznek, amelyek kitérnek a diákok etnikumára is, viszont ezek nem tartalmazzák az etnikum és a tannyelv összefüggéseit. A módszertan szerint a diákok etnikumát az oktatási intézmény rögzíti a beiratkozási adatlapok, azaz a szülők nyilatkozata alapján. A 2018/19-es tanévre vonatkozó elemzés szerint a közoktatásban tanuló diákok 4,9%-a volt magyar nemzetiségű.2

Ez pontosan megegyezik a magyar tannyelven tanulók számával és arányával, viszont az egyes oktatási szintek esetében jelentősek az eltérések. Az elemi oktatás (0–4. osztály) szintjén hangsúlyosan, az általános iskolai képzésben (5–8. osztály) pedig részben felülreprezentált a nem magyar etnikumú diákok aránya. A magyar tannyelven tanuló elemisták 9,4%-a (4826 diák), az általános iskolások 2,3%-a (884 diák) nem magyar etnikumú, amennyiben a statisztikai hivatal adatait összevetjük a beiskolázási számokkal. Ezek minimumszámoknak tekinthetők, az eltérések minden bizonnyal még ennél is nagyobbak, ha azt feltételezzük, hogy a magyar etnikumú gyermekek egy része román vagy más (pl. német) tannyelvű osztályokba jár. Líceumi szinten már fordított az összefüggés, a magyar etnikumúak és a magyar tannyelven tanulók aránya 83%-os, azaz számottevően több magyar gyermek van a rendszerben, mint ahányan magyarul tanulnak. A szakiskolások között felülreprezentáltak a magyar etnikumúak (7,3%), viszont jelentős részük (legalább 10%-uk) román nyelven tanul. A posztlíceumi képzésben a magyar fiatalok legtöbb 41%-a tanul anyanyelvén.

 

A tanulók megoszlása etnikumok és oktatási szintek szerint, 2018/19-es tanév

Oktatási
szint

Román
etnikum
(INS)

%

Magyar
etnikum
(INS)

%

Roma
etnikum
(INS)

%

Egyéb
etnikum
(INS)

%

    

Magyar
tannyelven
tanulók
(TB2019)

Arányuk a
magyar
etnikumúakhoz
viszonyítva

Elemi

808 389

86,8%

46 406

5,0%

67 860

7,3%

8 448

0,9%

 

51 232

110,4%

Általános

639 299

88,5%

37 702

5,2%

39 006

5,4%

5 993

0,8%

 

38 586

102,3%

Líceum

590 425

94,0%

28 362

4,5%

5 961

0,9%

3 309

0,5%

 

23 681

83,5%

Szakiskola

80 324

88,8%

6 626

7,3%

3 088

3,4%

401

0,4%

 

6 047

91,3%

Posztlíceum

89 642

97,1%

2 543

2,8%

33

0,0%

105

0,1%

 

1 049

41,3%

Összesen

2 208 079

89,6%

121 639

4,9%

115 948

4,7%

18 256

0,7%

 

120 595

99,1%

Forrás: INS és TB2019

 

Bár oktatási szintekre nem tudunk pontos arányokat számolni, a statisztikai hivatal és a Tanügyi barométer összesített adataiból már pontosabb képet kapunk az etnikai és a tannyelvi összefüggésekről a romániai közoktatás szintjén. A vizsgálat szerint a magyar tannyelvű osztályokba járók közül 106 785 diák volt magyar nemzetiségű a 2018/2019-es tanévben. Ez alapján kijelenthető, hogy a magyar nemzetiségű diákok mintegy 88%-a tanul magyar nyelven, tehát a fennmaradó 12% (mintegy 15 ezer gyerek) más nyelvű, alapvetően román osztályba jár. A nem anyanyelvükön tanuló magyar diákok aránya a középfokú képzésben kiemelkedő.

A Tanügyi Barométerből az is megállapítható, hogy a vegyes tannyelvű oktatási helyszínek nem magyar (98%-ban román) osztályaiban mintegy 4500 magyar etnikumú diák van. Tehát a fennmaradó 10 500 magyar fiatal kizárólag román (vagy egyéb) tannyelvű intézményekben végzi tanulmányait. Ebben az esetben nagy valószínűséggel olyan településekről, illetve oktatási szintekről van szó, ahol nincs (megfelelő) magyar tannyelvű képzési kínálat. Az is feltételezhető, hogy a román iskolákban tanuló magyar etnikumú diákok létszáma alábecsült, már a beiratkozás folyamatában torzul.

Ennél viszont érdekesebb kérdést vet fel a magyar tannyelvvel is rendelkező oktatási helyszínek román tagozatain tanuló magyar diákok relatív magas száma (mintegy 4500 diák). Ennek hátterében összetett okok állhatnak: a nem megfelelő oktatási kínálat, az alacsonyabb képzési színvonal, az oktatási helyszín etnikai szerkezete – ezek megválaszolása külön kutatást igényelne. Az általunk gyűjtött adatokból az látszik, hogy a román osztályokba járó magyar etnikumú diákok száma inkább a nagyobb városokban, a nagyobb létszámú iskolákban, a líceumok és szakiskolák szintjén, a dominánsan román tannyelvű oktatási helyszíneken, illetve azokban az iskolákban felülreprezentált, ahol a roma etnikumú tanulók aránya kiemelkedő a magyar tagozatokon. A leginkább Szatmár, Temes, Szeben, Szilágy, Hunyad, Máramaros és Maros megyékben jellemző (itt a román tagozatra járó magyar diákok aránya 5% feletti a magyar tagozatra járók számához viszonyítva).

Szintén fontos következtetés, hogy a roma nemzetiségűként regisztrált diákok több mint egytizede (mintegy 13 ezer gyerek) a magyar oktatási intézményrendszer része. Erre vonatkozó részletesebb elemzéssel hamarosan jelentkezünk.

 

A tanulók megoszlása etnikumok szerint, 2018/19-es tanév

Etnikum

A teljes romániai
közoktatásban
(INS)

A magyar tannyelvű
osztályokban
(TB2019)

Magyarul
tanulók aránya

Magyar

121 639

106 785

87,8%

Roma

115 948

12 932

11,2%

Román

2 208 079

828

0,0%

Egyéb

18 256

50

0,3%

Összesen

2 463 922

120 595

4,9%

Forrás: INS és TB2019

 

A vegyes házasságból származók

A Tanügyi barométerben arra is megkértük válaszadóinkat, hogy becsüljék meg, hogy a diákok mekkora hányada származik román-magyar vegyes családból. Az eredmények alapján a magyar tannyelvű osztályokban tanuló diákok 4,2%-a (mintegy 5 ezer tanuló) származik vegyes etnikai identitású családból. Megoszlásuk jelentősen eltér regionálisan: míg Székelyföldön 2% alatti, addig a szórvány területeken kimagasló a vegyes családból származó diákok aránya, a Bánságban például a magyar tannyelvű osztályok létszámának egynegyedét (24,1%-át) teszi ki.

Hasonló méretű az a diákpopuláció (majdnem 6 ezer tanuló), aki részben magyar családból származik, viszont nem magyar (román, egyéb) tannyelvű osztályba jár – legalábbis a magyar tannyelvű osztályokkal is rendelkező iskolákon belül (a kizárólag román tannyelvű iskolákra nem rendelkezünk adatokkal!). Itt az érdekes, hogy Partiumban és Közép-Erdélyben a vegyes családokból származók nagyobb hányada tanul román nyelvű osztályokban, olyan iskolákban, ahol amúgy van magyar tannyelvű osztály is. Ez kiemelkedően Szatmár és Szilágy megyei, részben pedig Maros és Bihar megyei jelenség.

 

Vegyes, román-magyar családból származó diákok száma az iskolák nyelvi összetétele és régiók szerint, 2018/19-es tanév

Erdélyi
régiók

Iskola nyelvi
összetétele

Magyar
tannyelvű
diákok
összesen

Ebből vegyes,
román-magyar
családból
származók

%

   

Vegyes,
román-magyar
családból származók
román tannyelvű
osztályokban *

Székelyföld

Összesen

51 749

861

1,7%

 

362

Csak magyar

44 191

557

1,3%

 

 

Vegyes tannyelvű

7 558

304

4,0%

 

362

Közép-Erdély

Összesen

29 094

1 130

3,9%

 

1 426

Csak magyar

14 060

297

2,1%

 

 

Vegyes tannyelvű

15 034

833

5,5%

 

1 426

Partium

Összesen

31 336

1 753

5,6%

 

3 094

Csak magyar

15 420

704

4,6%

 

 

Vegyes tannyelvű

15 916

1 049

6,6%

 

3 094

Dél-Erdély

Összesen

3 867

526

13,6%

 

292

Csak magyar

2 327

332

14,3%

 

 

Vegyes tannyelvű

1 540

194

12,6%

 

292

Bánság

Összesen

2 414

581

24,1%

 

508

Csak magyar

1 859

396

21,3%

 

 

Vegyes tannyelvű

555

185

33,3%

 

508

Észak-Erdély

Összesen

1 736

256

14,7%

 

162

Csak magyar

983

141

14,3%

 

 

Vegyes tannyelvű

753

115

15,3%

 

162

Erdély

Összesen

120 196

5 107

4,2%

 

5 844

Csak magyar

78 840

2 427

3,1%

 

 

Vegyes tannyelvű

41 356

2 680

6,4%

 

5 844

Forrás: TB2019, * – magyar tannyelvű osztályokkal is rendelkező iskolákban

 

Közzététel: 2021. szeptember 14.

További információ: Barna Gergő (barna.gergo@erdelystat.ro).

Korábbi Erdélystat-közlemények és -elemzések, módszertani leírások megtalálhatók a www.erdelystat.ro honlapon.

Ha érdekli az Erdélystat tevékenysége, látogasson el honlapunkra vagy keresse fel Facebook-oldalunkat. Ha elsőként szeretné megkapni az aktuális elemzéseinket és közleményeinket, iratkozzon fel hírlevelükre.

 


1 A Tanügyi Barométer 2019 kutatást az Erdélystat és a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet végezte, ennek keretében 2019 tavaszán minden magyar tagozattal rendelkező közoktatási helyszínt lekérdeztünk, összesen 925 iskolát.

2 https://insse.ro/cms/ro/content/sistemul-educa%C5%A3ional-%C3%AEn-rom%C3%A2nia-date-sintetice-3. Letöltés dátuma: 2021.01.08.